بخش ۳۸

مرد دینی رفت و آوردش کنند
چون همی مهمان در من خواست کند