بخش ۳۹

گنبدی نهمار بر برده، بلند
نه ستونش از برون، نه زیر بند