بخش ۴۰

روز جستن تازیانی چون نوند
روز دن چون شست ساله سودمند