بخش ۴۱

روز جستن تازیانی چون نوند
بیش باشد تا تو باشی سودمند