بخش ۴۲

گر بزان شهر با من تاختند
من ندانستم چه تنبل ساختند؟