بخش ۴۳

نان آن مدخل ز بس زشتم نمود
از پی خوردن گوارشتم نبود