بخش ۴۴

گفت دینی را که: این دینار بود
کین فراکن موش را پروار بود