بخش ۴۵

زن چو این بشنیده شد خاموش بود
کفشگر کانا و مردی لوش بود