بخش ۴۶

سرخی خفچه نگر از سرخ بید
معصفر گون، پوشش او خود سفید