بخش ۴۷

چون کشف انبوه غوغایی بدید
بانگ وژخ مردمان، خشم آورید