بخش ۴۸

سر فرو بردم میان آبخور
از فرنج منش خشم آمد مگر