بخش ۴۹

خور به شادی روزگار نوبهار
می گسار اندر تکوک شاهوار