بخش ۵۰

داشتی آن تاجر دولت شعار
صد قطار سار اندر زیر بار