بخش ۵۱

مرد مزدور اندر آغازید کار
پیش او دوستان همی زد بی کیار