بخش ۵۲

آشکوخد بر زمین هموارتر
هم چنان چون بر زمین دشوارتر