بخش ۵۳

از تو دارم هر چه در خانه خنور
وز تو دارم نیز گندم در کنور