بخش ۵۴

گرسنه روباه شد تا آن تبیر
چشم زی او برده، مانده خیر خیر