بخش ۵۵

آتشی بنشاند از تن تفت و تیز
چون زمانی بگذرد، گردد گمیز