بخش ۵۶

وز چکاوک نوف بینی رستخیز
دشت برگیرد بدان آوای تیز