بخش ۵۷

چون گل سرخ از میان پیلگوش
یا چو زرین گوشوار از خوب گوش