بخش ۵۸

شیر خشم آورد و جست از جای خویش
و آمد آن خرگوش را الفغده پیش