بخش ۵۹

ابله و فرزانه را فرجام خاک
جایگاه هر دو اندر یک مغاک