بخش ۶۰

موی سر جغبوت و جامه ریمناک
از برون سو باد سرد و بیمناک