بخش ۶۱

زد کلوخی بر هباک آن فزاک
شد هباک او به کردار مغاک