بخش ۶۲

از دهان تو همی آید غشاک
پیر گشتی ریخت مویت از هباک