بخش ۶۳

خشم آمدش و همان گه گفت: ویک
خواست کورا برکند از دیده کیک