بخش ۶۵

دم سگ بینی ابا بتفوز سگ
خشک گشت، کش نجنبد هیچ رگ