بخش ۶۶

چون فراز آید بدو آغاز مرگ
دیدنش بیگار گرداند مجرگ