بخش ۶۷

ایستاده دیدم آن جا دزد و غول
روی زشت و چشم‌ها همچون دو غول