بخش ۶۸

چون که زن را دید فغ، کرد اشتلم
همچو آهن گشت و نداد ایچ خم