بخش ۶۹

تا به خانه برد زن را با دلام
شادمانه زن نشست و شادکام