بخش ۷۰

نزد آن شاه زمین کردش پیام
دارویی فرمود زامهران به نام