بخش ۷۲

کرد باید مر مرا و او را رون
شیر تا تیمار دارد خویشتن