بخش ۷۳

پس شتابان آمد اینک پیرزن
روی یکسو، کاغه کرده خویشتن