بخش ۷۴

زش ازو پاسخ دهم اندر نهان
زش به بیداری میان مردمان