بخش ۷۵

چون بگردد پای او از پایدان
خود شکوخیده بماند هم چنان