بخش ۷۶

مار و غنده کربشه با کژدمان
خورد ایشان گوشت روی مردمان