بخش ۷۸

از همالان وز برادر من فزون
زان که من امیدوارم نیز یون