بخش ۷۹

گر درم داری، گزند آرد بدین
بفگن او را گرم و درویشی گزین