بخش ۸۰

مرد را نهمار خشم آمد ازین
غاو شنگی به کف آوردش، گزین