بخش ۸۱

ار همه خوبی و نیکی دارد او
ماده ور بر کار خویش ار دارد او