بخش ۸۲

تنگ شد عالم برو از بهر گاو
شور شور اندر فگند و کاو کاو