بخش ۸۳

گفت: فردا بینی‌ام در پیش تو
خود بیا هنجم ستیم از ریش تو