بخش ۸۴

کاش آن گوید که باشد بیش نه
بر یکی بر چند بفزاید فره