بخش ۸۵

هیچ گنجی نیست از فرهنگ به
تا توانی رو هوا زی گنج نه