بخش ۸۶

روی هر یک چون دو هفته گرد ماه
جامه‌شان غفه، سموریشان کلاه