بخش ۸۷

اخترانند آسمانشان جایگاه
هفت تابنده دوان در دو و داه