بخش ۸۸

سوس پرورده به می بگداخته
نیک درمانی زنان را ساخته