بخش ۸۹

پر بکنده، چنگ و چنگل ریخته
خاک گشته، باد خاکش بیخته