بخش ۹۰

نزد تو آماده بدو آراسته
جنگ او را خویشتن پیراسته